OPŁATY

Notariuszowi za dokonanie czynności notarialnych przysługuje wynagrodzenie, do którego doliczony zostaje podatek VAT wg stawki 23%. Maksymalne stawki reguluje Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 28.06.2004 roku (z późn. zm.).

Udzielenie informacji i wyjaśnień dotyczących czynności notarialnych jest bezpłatne.

Ponadto notariusz jako płatnik, pobiera od stron należne podatki tj. podatek od czynności cywilnoprawnych oraz podatek od spadków i darowizn. Pobrane podatki notariusz wpłaca na rachunek bankowy właściwego urzędu skarbowego.

Notariusz pobiera również opłaty sądowe z tytułu złożonych wniosków wieczystoksięgowych, które następnie wpłaca na rachunki bankowe właściwych sądów.

TAKSA NOTARIALNA

Zgodnie z art. 5. i n. ustawy z 14 lutego 1991 r. „Prawo o notariacie” notariuszowi za dokonanie czynności notarialnych przysługuje wynagrodzenie określone na podstawie umowy ze stronami czynności, nie wyższe niż maksymalne stawki taksy notarialnej, właściwe dla danej czynności. Wynagrodzenie nie obejmuje kosztów przejazdu i innych niezbędnych wydatków, poniesionych przez notariusza w związku z dokonaniem czynności. Maksymalne stawki taksy notarialnej reguluje Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. Do wynagrodzenia należy doliczyć podatek VAT według stawki 23%.

Udzielenie informacji i wyjaśnień w sprawie czynności notarialnych jest bezpłatne.

PODATKI

  1. Zgodnie z Art. 18. ust. 1. ustawy z 28 lipca 1983 r. podatku od spadków i darowizn notariusze są płatnikami podatku od darowizny dokonanej w formie aktu notarialnego albo zawartej w tej formie umowy nieodpłatnego zniesienia współwłasności lub ugody w tym przedmiocie. Notariusz jest zobowiązany m.in. pobrać należny podatek z chwilą sporządzenia aktu notarialnego.
  2. W myśl art. 10. ust. 2. ustawy z 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych notariusze są płatnikami podatku od czynności cywilnoprawnych, dokonywanych w formie aktu notarialnego. Dokonanie czynności cywilnoprawnej jest uzależnione od uprzedniego zapłacenia podatku.

OPŁATY SĄDOWE

Jeżeli wniosek o wpis do księgi wieczystej zawarty w akcie notarialnym podlega opłacie sądowej, notariusz pobiera od wnioskodawców tę opłatę i zaznacza w akcie notarialnym wysokość pobranej opłaty sądowej. Notariusz zobowiązany jest uzależnić sporządzenie aktu notarialnego od uprzedniego uiszczenia przez strony należnej opłaty sądowej. Pobraną opłatę sądową notariusz przekazuje właściwemu sądowi rejonowemu.