Sporządzone akty notarialne przechowywane są w kancelarii przez 10 lat od ich sporządzenia, a następnie przekazywane na przechowanie do archiwum ksiąg wieczystych Sądu Rejonowego w Zabrzu.  Strony umowy otrzymują natomiast wypisy aktu notarialnego, podpisane przez notariusza i opatrzone pieczęcią urzędową. Tak sporządzone wypisy mają moc oryginału i są dokładnym powtórzeniem jego treści. Dodatkowe wypisy, w nieograniczonej ilości, otrzymać można zawsze w godzinach urzędowania kancelarii, po uprzednim umówieniu.