W praktyce notarialnej najczęściej mamy do czynienia z umową przedwstępną sprzedaży/kupna nieruchomości bądź spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Ustawodawca nie wprowadza wymogu obligatoryjnej formy aktu notarialnego dla umowy przedwstępnej, jednakże taka forma (akt notarialny) nabiera istotnego znaczenia w momencie gdy jedna ze stron próbuje uchylać się od zawarcia umowy przyrzeczonej. W takiej sytuacji umowa przedwstępna w formie aktu notarialnego daje stronie zainteresowanej podpisaniem umowy przyrzeczonej możliwość skutecznego dochodzenia jej zawarcia na drodze sądowej, a orzeczenie sądu stwierdzające obowiązek strony do złożenia oznaczonego oświadczenia woli zastępuje to oświadczenie. W sytuacji zaś gdy umowa przedwstępna nie została zawarta w formie aktu notarialnego – stronie zainteresowanej zawarciem umowy przysługuje jedynie roszczenie o odszkodowanie, które jednakże ogranicza się jedynie do kosztów poniesionych na rzecz zawarcia tej umowy.